دانلود کتاب

دانلود کتاب پرونده اداری

کتاب پرونده ادارییکی از شاهکارهای عزیز نسین نویسنده ترکیه است که توسط مقصود فیض مرندی فارسی ترجمه شده کتاب حاضر به مانند دیگر نوشته های عزیز نسین به موضوعات اجتماعی و سیاسی با زبان طنز پرداخته است این کتاب که در دهه شصت در قطع جیبی به چاپ
رسیده با ترجمه بسیار خول فیض مرندی در اختیار دوستان قرار گرفته است

 

دانلود کتاب پرونده اداری

دیدگاهتان را بنویسید