دانلود کتاب

دانلود کتاب فاجعۀ سرخپوستان آمریکا

کتاب فاجعۀ سرخپوستان آمریکا جمه به فارسی در اوایل انقلاب اسلامی در ایران توسط انتشارات خوارزمی صورت گرفت  و تعداد صفحات این کتاب تاریخی 670 می باشد و نویسنده کتاب فاجعه سرخ پوستان امریکا دی براوان است  و به رخداد جنایت و زندگی محکوم به فنا سرخپوستان می پردازد که ذر امریکا اتفاق افتاده است.کتاب با انتقاد و به تصویر کشید فجایع سرخپوستان

دانلود کتاب فاجعۀ سرخپوستان آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید