دانلود کتاب

دانلود کتاب زن سی ساله

یکی از شاهکارهای بالزاک و ناشرلاشک کتاب زم سی ساله است این رمان تلخ اجتماعی که به نمایش کشیدن قدرت نویسنده در تصویر سازی و روایت یک زندگی است در دهه چهل توسط ادوارد ژوزف بفارسی برگردانده شد و ناشر کتاب بنگاه ترجمه و نشر کتاب می باشد البته ناشرین و مترجمین دیگری این کتاب را بارها چاپ کردن

دانلود کتاب زن سی ساله

 

 

دیدگاهتان را بنویسید