کتاب سفرنامه خراسان و سیستان

توضیحات محصول

کتاب سفرنامه خراسان و سیستان

کتاب شرح سفر کلنل ییت به ایران و افغانستان در روزگار ناصر الدین شاه

فهرست مطالب کتاب سفرنامه خراسان و سیستان؛ مقدمه ؛ مقدمه مؤلف ؛ بخش اول خراسان و سیستان قندهار «1»، فراه «2»، و هرات «3»؛ بخش دوم مرز افغانستان با روسیه ؛ بخش سوم سرحدات شمال شرقی ایران ؛ بخش چهارم مشهد؛ بخش پنجم تربت حیدریه و طبس ؛ بخش ششم قاین و بیرجند؛ بخش هفتم سیستان ؛ بخش هشتم كناره های هلمند؛ بخش نهم مرز ایران و افغانستان ؛ بخش دهم تابستان در مشهد؛ بخش یازدهم كلات نادری و درگز؛ بخش دوازدهم قوچان ؛ بخش سیزدهم بجنورد؛ بخش چهاردهم تركمن های گوكلان ؛ بخش پانزدهم تركمن های یموت ؛ بخش شانزدهم استرآباد و دریای خزر؛ بخش هفدهم بار دیگر در مشهد؛ فصل هیجدهم تاریخچه و دیدنی های شهر مشهد؛ بخش نوزدهم شهر مشهد و مرقد مطهر امام رضا؛ بخش بیستم تپه های نیشابور؛ بخش بیست و یكم رادكان، بام و صفی آباد؛ بخش بیست و دوم اسفراین و جوین «1»؛ بحش بیست و سوم سبزوار، معدن و نیشابور؛ بخش بیست و چهارم زمستان در مشهد؛ بخش بیست و پنجم بازگشت به هندوستان ؛ فهرست نام های جاها؛ فهرست ایلات، طوایف، قبایل و سلسله ها؛ فهرست نامهای اشخاص.برای خرید کتاب سفرنامه خراسان و سیستان با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید