کتاب سرگذشت لوئی چهاردهم

توضیحات محصول

کتاب سرگذشت لوئی چهاردهم نوشته ولتر

ک‍ت‍اب‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌ پ‍ادش‍اه‌ ف‍ران‍س‍ه‌ م‍ن‌ ت‍ال‍ی‍ف‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ول‍ت‍ر ف‍ران‍س‍وی‌ ب‍س‍م‍ل‍ه‌
ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍ال‍ج‍م‍ل‍ه‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌ ی‍وم‌ غ‍ره‌ م‍اه‌ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر س‍ن‍ه‌ ۱۷۱۵ ج‍ه‍ان‍را وداع‌ گ‍ف‍ت‌
: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ س‍رگ‍ذش‍ت‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌ پ‍ادش‍اه‌ م‍ع‍روف‌ ف‍ران‍س‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ق‍ل‍م‌ ول‍ت‍ر ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍ران‍س‍وی‌ ت‍ح‍ری‍ر ی‍اف‍ت‍ه‌ و ول‍ت‍ر ک‍ه‌ از ب‍ان‍ی‍ان‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ت‌ دری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ع‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د ک‍ه‌ ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌ را از خ‍لال‌ م‍دارک‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ آن‌ طور ک‍ه‌ ب‍وده‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ن‍د. ن‍ث‍ر ک‍ت‍اب‌ از ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ ن‍ث‍ر ف‍ران‍س‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و ان‍ص‍اف‍ا ه‍م‌ ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌خ‍ان‌ م‍ت‍رج‍م‌ ب‍ا آن‍ک‍ه‌ در روزگ‍ار ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ع‍ه‍د ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍وده‌ ب‍خ‍وب‍ی‌ از ع‍ه‍ده‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍ث‍ر س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ب‍رآم‍ده‌ اس‍ت‌”.برای خرید کتاب سرگذشت لوئی چهاردهم با ما تماس بگیرید

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید