نگهدارنده مکان

کتاب آناهیتا

توضیحات محصول

کتاب آناهیتا در اسطوره های ايرانی نوشته سوزان گویری

اين كتاب همانطور كه از نامش پيداست پيرامون آناهيتا و اسطوره هاي ايران باستان است و به تاريخچه و افسانه  هاي سينه به سينه نسلهاي باستان پرداخته

اين كتاب يكي از بهترين كتاب اسطوره شناسي و شرح آناهيتاست

 

عنوان كتابها:

1-دستور زبان آلماني (ترجمه), تهران 1368.

2-آناهيتا در اسطوره هاي ايراني (تاليف),  (چاپ سوم: 1379), تهران 1372.

3-در آستانه فصلي سرد (زنان قصه نويس امروز ايران) , چاپ دوم,  تهران 1382.

4-ترجمه سه داستان از صادق هدايت به آلماني, در مجموعه آثار داستان هاي هدايت, مونيخ 1997.

5-بررسي يك متن اوستايي و زند آن, تهران, 1383.

 

عنوان مقالات:

1-اسم در زبان آلماني (قسمت اول), مجله رشد, سال پنجم, پاييز و زمستان 1367- شماره مسلسل

    18-7, ص 23 تا 24.

2-اسم در زبان آلماني (قسمت دوم), مجله رشد, سال پنجم, تابستان 68, شماره مسلسل 21-20,

   ص 30 تا 31.

3-همزاد, اثر هرمان كازاك (ترجمه), مجله چيستا, سال ششم, خرداد و تيرماه 1368, ص 569 تا 598.

4-با دو زبان زيستن در شهرك ويلنا (ترجمه), كتاب سخن, مجموعه مقالات, چاپ اول, زمستان 1368,

    ص 373 تا 376.

5-آناهيتا, ايزد بانوي ايراني و سرس وتي نوشته: ها, لومل (ترجمه), مجله چيستا, سال نهم, شماره 2

    و 3, آبان و آذر 1370, سال نهم, (شماره رديف 82 و 83), ص 175 تا 181.

6-آواشناسي زبان آلماني (دستگاه گفتار), مجله رشد, سال نهم, تابستان و پاييز 71, شماره مسلسل 32  

     و 33, ص 29 تا 33.

7-آناهيتا, ايزد بانويي از تبار خدايان كهن, مجله چيستا, خرداد- تير 1371, شماره 9 و 10 سال نهم

    (شماره رديف 89-90), ص 1012 تا 1043.

8-پرستشگاه هاي آناهيتا در ايران, مجله چيستا, شماره 2 و 3, آبان و آذر 1374.

9-نام ماه ها در كتيبه بيستون, مجله چيستا, شماره 3, آذر 1376.

10-اهورامزدا و امشاسپندان در اوستا, مجله چيستا, شماره 4 و 5, دي و بهمن 1376.

11-ترجمه داستان “”در سالن انتظار”” اثر جمال مير صادقي به آلماني در كتاب “”برگ سبز””, تهران,

     1378.

12-منوهمد روشن (نوس روشن) نوشته پروفسور ورنر زوندرمان (ترجمه), مجله چيستا, شماره 8 و

     9 ارديبهشت و خرداد 1379.

13-واژه “”ايران”” و زبان هاي ايراني, مجله چيستا, شماره يك مهرماه, 1379.

14-ميترا در علم نجوم, نوشته مانفرد كلاوس (ترجمه), مجله چيستا, شماره 2 و 3, آبان و آذر 1379.

15-دانشگاه گندي شاپور (ظهور و زوال يك مركز بزرگ فرهنگي جهان), مجله دانش و مردم, شماره

      8, دي ماه 1379.

16-درباره تاريخچه بناي شهر گندي شاپور, مجله دانش و مردم, سال دوم, شماره 5, مهرماه 1380.

17-تاريخچه بناي شهر گندي شاپور (2) مجله چيستا, سال 19, شماره 4 و 5, دي و بهمن 1380.

18-زبان آلماني و پيشينه آن, مجله پژوهش, نشريه پژوهشي دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه تهران,

      پاييز و زمستان 1380.

19-تحولات زبان آلماني, مجله دانش و مردم, دوره جديد, شماره 21 و 22, فروردين و ارديبهشت

     1381.

20-ماني و آموزه هاي او, هانس هربرت شوفلر, مجله چيستا, تيرماه 1381, شماره 10, سال نوزدهم.

21-تعيين تاريخ ايوان بزرگ تاق بستان, مجله دانش و مردم, خرداد و تير 1382.

22-سيماي زن در ادبيات امروز ايران, مجله چيستا, فروردين و ارديبهشت 1383.  برای خرید کتاب آناهیتا با ما تماس بگیرید

          

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید